Algemene Voorwaarden B2C/B2B

Titel document: Algemene voorwaarden training
Proceseigenaar: RRN
Auteur: RRN
Status: definitief
Versie: 3.0
Ingangsdatum: 01-09-2023
Evaluatiedatum: ntb

1. Prijzen

De prijzen voor trainingen en de overige diensten staan vermeld op onze website. In een aantal gevallen geldt dat de prijs op aanvraag wordt afgegeven. Onze opleidingsprijzen zijn BTW-vrijgesteld, tenzij anders aangegeven. Verbeta, officiële naam bij de Kamer van Koophandel is Lean Instituut @Verbeeten B.V., behoudt zich het recht om de prijzen per 1 januari van elk jaar te herzien. Mocht dit van toepassing zijn op een training waarvoor u zich inschrijft, dan wordt u hierover direct geïnformeerd.

2. Meerdere deelnemers

Indien u voornemens bent meerdere cursisten hetzelfde trainingstraject te laten doorlopen is het raadzaam voorafgaand aan de inschrijving contact met ons op te nemen. Afhankelijk van uw wensen en het aantal deelnemers kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een korting op de prijs van de training of dat een in-huis training beter aansluit bij uw opleidingsbehoeften.

3. Inbegrepen bij de training

Bij al onze inschrijvingen zijn, tenzij expliciet anders vermeld, inbegrepen: cursusmateriaal, kosten voor cursusaccommodatie, eten en drinken gedurende de cursusdag en het certificaat of bewijs van deelname.

4. Niet inbegrepen bij de training

Kosten voor overnachtingen, diner, gebruik van consumpties buiten de cursus om en eventueel te betalen parkeergeld op de cursuslocaties.

5. Aansprakelijkheid en Zorgvuldigheid

Zowel de website als het cursusmateriaal wordt met grote zorg samengesteld en zorgvuldig gecontroleerd. Voor onvolkomenheden of tussentijdse aanpassingen accepteert Verbeta geen aansprakelijkheid.

6. Auteursrechten

Het auteursrecht op de door Verbeta uitgegeven brochures en trainingsmateriaal berust bij Verbeta. Opdrachtgevers / cursusdeelnemers mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verbeta geen gegevens, gedeelten of uittreksels of ander materiaal hiervan publiceren, vermenigvuldigen en/of aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook. Gevoelige bedrijfsinformatie die in het kader van in-huis trainingen onderdeel zijn van trainingscases en voorbeelden wordt door Verbeta niet gebruikt in andere trainingen.

7. Wetgeving

Trainingsovereenkomsten zullen in alle opzichten worden opgesteld en geldig zijn als een overeenkomst onder Nederlands recht en de opstelling en geldigheid wordt bepaald door de Nederlandse wet.

8. Aanmelden

Alle aanmeldingen dienen schriftelijk plaats te vinden via een formulier op de website. Na ontvangst van uw aanmelding zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Aanmelding vindt alleen plaats middels een bevestigd inschrijfformulier. Op het aanmeldingsformulier wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden op de website.

9. Verwerkingstijd schriftelijke correspondentie per e-mail

U ontvangt van ons binnen drie werkdagen een bericht van ontvangst. Antwoord op uw vragen ontvangt u binnen vijf werkdagen.

10. Bedenktermijn

De bedenktermijn van 14 dagen is een periode waarin u kunt beslissen dat u de opleiding of training toch niet wilt gaan volgen. Dit kan zonder opgave van reden. De bedenktijd begint op de dag dat de schriftelijke bevestiging van deelname aan u is verstuurd.

11. Reserveren

Reserveren door middel van een voorlopige boeking is mogelijk. Een reservering dient echter binnen vijf werkdagen schriftelijk te worden bevestigd. Hierna vervalt de reservering automatisch.

12. Overnachtingen

Op verzoek regelt Verbeta voor u hotelaccommodatie in of nabij de locatie waar de training wordt verzorgd. Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor een eventuele annulering als u alsnog niet wenst te blijven overnachten. Bij het uitchecken voldoet u zelf de factuur voor uw verblijf en eventueel gebruik van restaurant en (mini)bar.

13. Offerte

De uitgegeven offerte (indien van toepassing) is geldig tot vier weken na de offertedatum. Indien u akkoord gaat ontvangen wij graag één exemplaar van de offerte ondertekend retour.

14. Facturering

Facturering vindt voorafgaand aan de training plaats. De factuur dient binnen 14 kalenderdagen te worden voldaan conform de betalingsvoorwaarden van Verbeta. Deze zijn genoemd op de factuur.

15. Annulering door deelnemer

U kunt als individu uw deelname aan een opleiding of training uitsluitend schriftelijk annuleren. Hiervoor worden de volgende regels gehanteerd:

 1. Bij annulering langer dan 2 maanden voor het begin van de training of opleiding wordt er 10% van de overeengekomen prijs, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, in rekening gebracht.
 2. Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor het begin van de training of opleiding wordt er 20% van de overeengekomen prijs, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, in rekening gebracht.
 3. Bij annulering tussen een maand en twee weken voor het begin van de training of opleiding wordt er 30% van de overeengekomen prijs, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, in rekening gebracht.
 4. Bij annulering binnen twee weken voor het begin van de training of opleiding wordt 50% van het inschrijftarief in rekening gebracht bij de deelnemer. Dit geeft dan wel recht op de hand-outs die aan de deelnemers ter beschikking worden gesteld tijdens de opleiding.
 5. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding en u het studiemateriaal reeds in ontvangst heeft genomen en heeft gebruikt, zal de overeengekomen prijs niet worden geretourneerd. De prijs ervan moet volledig door u aan Verbeta worden voldaan.

Het is altijd mogelijk aangemelde deelnemers te vervangen door andere personen, ook na de annuleringstermijn.

16. Annulering door organisaties

Als organisatie kunt u de opleiding of training uitsluitend schriftelijk annuleren. Hiervoor worden de volgende regels gehanteerd:

 1. Bij annulering langer dan een maand voor het begin van de training of opleiding worden er geen kosten in rekening gebracht;
 2. Bij annulering tussen een maand en twee weken voor het begin van de training of opleiding wordt er 50% in rekening gebracht, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, bij de organisatie.
 3. Bij annulering binnen twee weken voor het begin van de training of opleiding wordt 100%, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, in rekening gebracht bij de organisatie.

17. Annulering door Verbeta

Verbeta heeft het recht zonder opgave van redenen de opleiding te annuleren, uit te stellen of op een andere locatie te laten plaatsvinden. U ontvangt dan uiterlijk 2 weken voor de eerste trainingsdag een schriftelijk schrijven van de annulering of wijziging. In deze gevallen heeft de deelnemer of opdrachtgever recht op terugbetaling. Deze terugbetaling vindt na 2 weken na dagtekening plaats. Bij ziekte van de trainer organiseert Verbeta een vervanger, zodat de geplande training doorgang kan vinden. Verbeta doet ten alle tijden haar uiterste best om bij een tijdelijk gestopte opleiding de deelnemer aan te laten sluiten bij een andere lichting.

18. Vragen en klachten

 1. Verbeta heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is Verbeta telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door Verbeta binnen zeven werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door Verbeta per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.
 2. Verbeta doet er uiteraard alles aan om fouten in uw cursusmateriaal en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Verbeta. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Voor meer informatie bekijk de klantenprocedure op de website. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 19.

19. Geschillenregeling

We streven naar een eerlijke en efficiënte afhandeling van geschillen via De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Voor meer details, zie www.degeschillencommissie.nl.

 1. Toepasselijk recht: Nederlands recht geldt, tenzij anders vereist.
 2. Geschillenprocedure: Geschillen over Verbeta’s diensten of producten kunnen worden voorgelegd aan De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen.
 3. Voorwaarden: Eerst klacht indienen bij Verbeta volgens hun procedure zonder bevredigende oplossing.
 4. Termijnen: Geschillen moeten binnen 12 maanden bij De Geschillencommissie worden gemeld.
 5. Kosten: Er geldt een vergoeding voor de geschillenbehandeling.
 6. Bindende keuze: Als deelnemer kiest voor De Geschillencommissie, moet Verbeta hiermee akkoord gaan.
 7. Voorleggen geschil door Verbeta: Verbeta moet schriftelijk toestemming vragen aan de deelnemer; na 5 weken mag Verbeta het geschil aan de gewone rechter voorleggen als er geen reactie is ontvangen.

Geschillen die ontstaan tussen een organisatie en Verbeta, welke voortkomen naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden getracht in goed overleg eruit te komen. Indien dit niet lukt dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter ofwel de Commissie Kwaliteitshandhaving van de NRTO.

20. Geheimhouding

De medewerkers van Verbeta zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van een opdracht ter kennis is gekomen en gebruiken deze informatie uitsluitend ten behoeve van hun werkzaamheden voor deze opdracht.

Verbeta, handelsnaam van Lean Instituut @ Verbeeten B.V., staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 58887385. De algemene voorwaarden zijn op elke overeenkomst van toepassing.

Nog vragen?

Wil je meer informatie of vrijblijvend kennismaken en mogelijkheden verkennen?

Neem dan contact met ons op via dit contactformulier.